Solicitările ANOSR cu privire la noua Legea a Educației. 40 amendamente la lege

0

În urma parcurgerii și analizei în detaliu a noului proiect de Lege a Educației, ANOSR vine cu solicitări clare, bine definite și cu o poziție concretă și detaliată. Pe scurt 40 din amendamentele ANOSR le puteți vedea aici:

1. Definirea mai clară a formelor de învățământ (la distanță, cu frecvență redusă, fără frecvență, seral).

2. Introducerea formei on-line, completată de elemente ce țin de asigurarea calității.

3. Clasificarea programelor de studii (și nu ierarhizarea acestora).

4. O mai bună legiferare a mobilităților interne.

5. Crearea unui oficiul național de combatere a corupției și abuzurilor în educație

6. Întroducerea unor noi principii în educație precum:

a. Bazarea deciziilor majore pe dialogul social,

b. Învățământul centrat pe cel care învață,

c. Flexibilitatea traseului educațional.

7. Studenții cu dizabilități fizice să aibă căi de acces și locuri special amenajate în universități.

8. Toate regulamentele cu privire la activitatea studenților, programele de studii și examenele finale să se aprobe cu cel puțin 6 luni înaintea sfârșitului anului universitar. Contractele de studiu să nu se modifice în timpul anului universitar.

9. Dreptul studenților de a-și contesta în instanțe de judecată rezultatele examinărilor.

10. Cât mai mulți studenți să aibă posibilitatea de a face doi ani de studiu într-un singur an.

11. Flexibilitatea traseului educațional: O treime din creditele aferențe unui program de studiu să poată fi folosite de student pentru a contracta materii opționale, liber alese din universitate.

12. Universitățile să asigure un minim de 30% din locurile de practică necesare.

13. Să nu existe reglementări cu privire la cuantumul taxei de școlarizare (intră în autonomia universitară).

14. Toate actele de studii eliberate de universitate precum și cele care atestă statutul de student (adeverințe, carnete, legitimații) să se elibereze în mod gratuit.

15. Programele de master să fie acreditate individual.

16. Efectele finanțării pe cicluri de studiu, privind transferurile studenților să fie contracarate.

17. Serviciile de asistentă precum și cele complementare (consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică, cont email, acces la baza de date specifice domeniului de acces la spații universitare și la cea referitoare la situația școlară personală) sunt asigurate în mod gratuit.

18. Burse studențești (burse indexate, iar în cazul burselor sociale, alocația bugetară trebuie să acopere un minim de masă și cazare; cumularea burselor).

19. Sistemul de credite bancare să fie un sistem care asistă educația și nu înlocuiește sub nicio formă actualul sistem de sprijin.

20. Locuri bugetate garantate pentru candidații proveniți din medii de risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social.

21. Subvenții indexate anual cu inflația pentru cămine-cantine.

22. Căminele să devină unități non profit.

23. Minim 25% reprezentare în toate forurile decizionale.

24. Un statut al studentului care să fie adoptat în colaborare cu federațiile studențești.

25. Alegerea studenților reprezentanți să intre în autonomia universitară, fără implicarea conducerii universității/facultății în deciderea formei de reprezentare sau în organizarea procesului electiv. La baza alegerii studenților reprezentanți să stea votul universal, deschis și secret.

26. Instituțiile de învățământ superior să nu aibă dreptul de a condiționa statutul de student reprezentant.

27. Studenții să aibă reprezentanți în toate comisiile și consiliile din universitate

28. Studenții să fie reprezentați în comisia de selecție a rectorului.

29. Studenții să fie reprezentați în consiliul de administrație al universității.

30. Studenții să fie reprezentați în biroul consiliu/senat.

31. Mandatul studenților reprezentanți să fie de 1 an.

32. Un rector să poată să aibă maxim 2 mandate.

33. Facultățile să rămână structura decizională la nivelul facultății.

34. Susținem transparența deciziilor universitare (publicarea deciziilor din senate/consilii).

35. Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie.Rezultatele evaluărilor sunt informații publice. Rezultatele evaluărilor au o pondere de minimum 25% în evaluarea finală a cadrelor didactice.

36. Ca MECTS să nu poată înființa/desființa facultăți.

37. Universitățile private să nu aibă posibilitatea de a fi finanțate din bani publici.

38. Toate bunurile mobile sau imobile dobândite după înființarea universității particulare să fie bunuri publice.

39. Instituțiile de învățământ superior din străinătate cu filiere pe teritoriul României să fie acreditate conform legislației române

40. Reglementări cu privire la statutul și drepturile etnicilor români din străinătate, în special al celor din Republica Moldova și Ucraina.

Share.

Leave A Reply