Tabere studențești

În viziunea studenţilor, taberele au două obiective: de susţinere şi încurajare a performanţei academice, adică a studenţilor care nu numai că au rezultate academice bune dar sunt şi implicaţi în activităţi extracuriculare (voluntariat, cercetare), dar şi de integrare în mediul academic a studenţilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate, care, pentru a asigura echitatea, au nevoie de măsuri suplimentare de susţinere.

Conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea taberelor studentesti – 2012

Arf. 3. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere in limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la invățătură și de activitatea depusă in cadru organizat la diverse manifestari culturale, artistice, stiintifice sau sportive. în perioada taberelor studentești, studenții beneficiază in mod gratuit de cazare și masă.

CAPITOLUL II

Beneficiaii Programului,,Tabere Studentegti”

Art. 4. Beneficiarii taberelor studentesti

Beneficiarii de locuri gratuite in taberele studentesti, in perioada vacantei de vara 2012, in limita fondurilor bugetare aprobate si a numarului de locuri aferente pe universitati, sunt studentii inmatriculati la forma de invățămant de zi, ce sunt finantati de la bugetul de stat, din ciclurile licenta si masterat, integralisti (studentii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare), in virsta de pana la 35 de sni in conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, nrt.2, alin.2, lit. a.

Art. 5. Categoriile de studenti beneficiari ai taberelor studentesti sunt:

 a) cazurile sociale – studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial si cei care beneficiaza de burse sociale, reprezentand 15% din locurile repartizate universltdtii.

b) studentii cu rezultate deosebite obtinute la inviatatura in anul precedent de scolarizare, in pondere de minim 80%, cei care au avut activittli in cadru organizat al universitatilor, la diverse manifestiri culturale, artistice, stiinlifice si sportive, in pondere de maxim 20%;

c) studentii care activeaza in cadrul Caselor de Cultura ale Studentilor care s-au evidentiat pdn activitali cultural-artistice desfasurate, care vor fi selectati de catre Casele de Cultura ale Studentilor, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, publicate pe site-ul propriu pana la inceputul primei serii de tabara.

d) studentii implicati in actiuni de voluntariat, activitati si proiecte studentesti, manifestari culturale, stiinlifice si sportive realizate in cadrul asociatiilor si federatiilor studentesti.

Arf. 6, Autoritatea Nalionala pentru Sport si Tineret – Directia pentru Studenti, repartizeaza locurile de tabara pe universitati, proportional cu numarul de student inmatriculati la forma de invatamant de zi, ce sunt finantati de la bugetul de stat, din ciclurile licenta si masterat, integralisti (studentii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare 201,0-2011, in cazul studentilor inscrisi in anul I de scoiarizare, studentii care sunt integralisti pe semestrul I din anul in curs de 2011-2012)

.