Propuneri ANOSR pentru planul de acțiune al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a trimis următoarele propuneri pentru planul de acțiune al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe care le considerăm prioritare în acest mandat.

 • Politici educaționale și măsuri concrete pentru susținerea incluziunii sociale, a echității și a facilitării accesului tuturor categoriilor sociale în mediul universitar superior.
 • Strategii regionale referitoare la dimensiunea socială (acces și echitate), implementate de instituții care beneficiază de finanțare suplimentară de la MENCŞ.
 • Stabilirea unui procent de minimum 30% din totalul fondului de burse care să fie alocat de fiecare universitate către bursele sociale.
 • Introducerea suplimentară a unor indicatori privind transparența și buna guvernanță în procesul de finanțare a universităților.
 • Acordarea finanțării suplimentare a universităților în funcție de indicatorii de performanță stabiliți de CNFIS în 2015.
 • Restructurarea și profesionalizarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).
 • Depolitizarea instituțiilor cheie care funcționează pe lângă MENCŞ (CNFIS, CNECSDTI, CEMU etc.).
 • Restructurarea Autorității Naționale pentru Calificări.
 • Modificarea metodologiei de evaluarea instituțională ARACIS, în corelare cu noile ESG.
 • Implicarea studenților în toate procesele de evaluare a asigurării calității și asigurarea participării studenților în toate comisiile de specialitate și evaluările ARACIS.
 • Acordarea dreptului studenților de a participa în procesul de alegere al rectorilor într-un procent de minimum 25% din totalul electoratului.
 • Eliminarea cupoanelor de transport CFR și acordarea de reducere 50% la transportul feroviar pentru studenți pentru toate tipurile de trenuri și pentru un număr nelimitat de călătorii.
 • Încurajarea implicării studenților de la nivel licență și master în proiecte de cercetare.
 • Punerea în funcțiune de urgență a Registrului Matricol Unic.
 • Punerea în funcțiune de urgență a platformei pentru indexarea tezelor de doctorat.
 • Operaționalizarea Metodologiei privind funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră.
 • Eliminarea cadrului legal prin care universitățile pot percepe taxe de înscriere sau înmatriculare nejustificate.
 • Reintroducerea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și funcțiile de conducerea din partide politice și funcțiile de demnitate publică.
 • Asigurarea unui cadru legal care să încurajeze universitățile să creeze trasee flexibile de învățare și care să încurajeze colaborarea și consultarea dintre universități și reprezentanții angajatorilor, ai absolvenților și ai studenților pentru elaborarea planurilor de învățământ.
 • Crearea cadrului legal prin care art. 203, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 să fie respectat și studenții să beneficieze de reducere de 75% la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.
 • Promovarea programelor de mobilități interne de studii și încurajarea universităților să deruleze astfel de programe.
 • Crearea unui cadru legal prin care Școlile Doctorale să fie evaluate periodic.
 • Demararea unui nou proces de evaluare și clasificare a universităților, cu respectarea principiului transparenței.
Share.

Leave A Reply