Prezența începe-n 27!

0

 Data de
27 septembrie din acest an reprezintă o nouă etapă în comunitățialegerile locale, alegeri în cadrul cărora cetățenii își votează reprezentanții administrației publice locale, respectiv primarii, consilierii locali, consiliile județene și președinții consiliilor județene din România. În momentul de față, în țara noastră există o serie de orașe care au statutul de centru universitar. Este incontestabil impactul pe care universitățile îl au în peisajul unei comunități locale. Factor de creștere economică și de dezvoltare urbană, universitățile contribuie la prestigiul unei localități, asigură forță de muncă calificată și în final au un aport substanțial la creșterea calității vieții din respectiva comunitate.

Tocmai de aceea, ANOSR împreună cu organizațiile membre consideră că este necesar ca reprezentanții administrației locale să acorde atenție și sprijin mediului universitar și beneficiarilor direcți ai acestuia, studenții. Credem că abordarea administrației publice locale trebuie să fie una integrată care să cuprindă atât creșterea atractivității municipiului pentru potențialii studenți, dezvoltarea de programe și acțiuni pentru creșterea calității vieții de student, cât și asigurarea inserției studenților pe piața muncii locale pentru a contribui la dezvoltarea locală.

În îndeplinirea dezideratelor de mai sus, ANOSR împreună cu organizațiile membre lansează astăzi candidaților la alegerile locale – 2020 din marile centre universitare ale țării o serie de obiective pentru mandatul 2020-2024. 

Organizațiile membre ANOSR, împreună cu federația, solicită candidaților la alegerile locale următoarele:

 • Recunoașterea importanței mediului universitar în creșterea economiei locale și a dezvoltării urbane și integrarea sprijinirii învățământului superior în strategia de dezvoltare locală și într-o strategie specifică în domeniul educației;
 • Consultarea cu actorii din comunitatea universitară (studenți, reprezentanții universităților) în proiectarea strategiilor relevante pentru comunitate;
 • Elaborarea unei strategii pentru tineret împreună cu organizațiile din sector care să prezinte priorități corelate cu nevoile reale ale tinerilor determinate prin consultarea și participarea acestora și monitorizarea semestrială a implementării acesteia;
 • Comunicarea permanentă cu organizațiile studențești în vederea stabilirii unor demersuri pentru probleme prioritare ale studenților;
 • Înființarea/operaționalizarea activității Consiliilor Consultative pe Probleme de Tineret astfel încât acestea să își îndeplinească rolul prevăzut de lege;
 • Investirea în baza materială destinată serviciilor auxiliare studențești (de exemplu cămine studențești, cantine) prin instrumentele oferite de Codul administrativ și legislația subsecventă (a se particulariza la nivel de centru universitar);
 • Organizarea de concursuri de proiecte de tineret în baza Legii 350/2005/Creșterea cuantumului finanțării nerambursabile pentru proiecte de tineret și evidențierea unui apel special pentru proiectele organizațiilor studențești; 
 • Încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative de către studenți prin subvenții și asigurarea infrastructurii necesare, inclusiv pentru studenții cu dizabilități;
 • Asigurarea reducerii cu 75% a accesului la muzee, concerte, spectacole de teatru  operă, film sau alte manifestări culturale sau sportive organizate de instituții publice conform art. 84, alin. (4) și în art. 205, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
 • Acordarea de gratuitate studenților pentru transportul local prin subvenționarea cuantumului abonamentelor/tichetelor de călătorie pe toate liniile de transport; 
 • Dotarea instituțiilor de învățământ superior și a căminelor studențești cu materialele necesare în vederea asigurării respectării Legii nr. 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, drept acțiune în cadrul unei strategii ample în domeniul protejării mediului;
 • Finanțarea de proiecte de cercetare ale studenților cu impact pentru comunitatea locală, inclusiv prin burse pentru lucrările de finalizare a ciclurilor de studii;
 • Înființarea/sprijinirea activității centrelor de tineret astfel încât să își sporească impactul în rândul tinerilor;
 • Oferirea de facilități de acces studenților în vederea creșterii participării acestora la activități sportive de masă și investirea în baza sportivă a localității, inclusiv în baze sportive în proximitatea campusurilor universitare;
 • Realizarea unui program sprijinire a universităților din comunitate în atragerea studenților din medii dezavantajate în context regional (scheme de sprijinire a finanțării studiilor, burse);
 • Crearea unui departament  în cadrul autorității publice locale pentru politici publice de tineret, cu angajați lucrători de tineret care să ofere studenților activități precum consiliere și orientare în carieră;
 • Sprijinirea înființării de incubatoare pentru afaceri, start-upuri pentru studenți, precum și spații de lucru/hub-uri, instituirea de facilități fiscale în domeniul antreprenoriatului, organizarea de concursuri de proiecte antreprenoriale ale studenților;
 • Asigurarea unui program de lucru corespunzător și gratuitatea accesului pentru studenți în bibliotecile municipale/locale;
 • Introducerea/Creșterea bugetării participative (stabilirea unui fond ce va fi alocat proiectelor comunitare în urma selecției realizate prin votul cetățenilor) cu componentă specială pentru sectorul de tineret;
 • Încheierea de parteneriate cu universitățile pentru asigurarea de locuri de practică/internship de calitate pentru studenții care urmează un program de studii specific activității autorităților publice locale/serviciilor publice gestionate;
 • Încurajarea voluntariatului prin oferirea de spații gratuite pentru derularea activităților; 
 • Realizarea unei strategii privind menținerea absolvenților de studii superioare în localitate și facilitarea angajării lor în termen scurt;
 • Dotarea corespunzătoare a cabinetelor medicale universitare aflate în coordonare sau înființarea acestora unde nu există.
Share.

Leave A Reply