Noi criterii pentru acordarea burselor studențești

0

În data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Minisrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Acest ordin înlocuiește Hotărârea nr. 445 din 8 august 1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, modificată prin Hotărârea nr. 558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, ale căror efecte juridice au încetat odată cu intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și abrograrea Legii Învățământului nr. 84/1995, dispărând temeiul legal în baza cărora acestea au fost emise.

Încă din luna iulie 2016, ANOSR a cerut Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice actualizarea actului normativ privind criteriile generale de acordare a burselor, solicitare reiterată în luna ianuarie 2017 către noul Minister al Educației Naționale. Astfel, prezentul ordin de ministru a fost redactat pornind de la propunerea ANOSR și incluzând mare parte dintre solicitările federației.

Așadar, acest ordin stabilește criteriile generale în baza cărora se acordă bursele pentru studenți în toate universitățile din România. În continuare, prezentăm principalele prevederi ale acestui act normativ.

            Categorii de burse:

 • Burse pentru stimulare performanței academice au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice deosebite (studenții cu cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii) sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, potrivit criteriilor specifice stabilite de fiecare universitate în parte:
  • burse de performanță;
  • bursa de merit;
  • burse speciale pentru studenții care au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite, au obţinut performanţe sportive deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
 • Burse sociale (inclusiv ocazionale) – acordate studenților în vârstă de până la 35 de ani, pe bază de cerere, exclusiv în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin acest ordin şi a criteriilor specific stabilite de fiecare universitate, dar care nu contravin prezentului ordin, cu rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi. Singurul criteriu academic care poate fi prevăzut în acordarea burselor sociale este cel minim necesar pentru a promova anul de studiu în respectiva universitate (spre exemplu, număr minim de credite acumulate). Nu pot fi prevăzute criterii de medie sau de integralitate în acordarea burselor sociale!

Universitățile, din fonduri proprii, pot stabili acordarea și altor tipuri de burse decât cele menționate.

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene.

Beneficiarii burselor sociale sunt:

 1. a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cuhandicaplocomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare ( 6 alin. (2) lit. b));
 3. c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar unvenitlunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru studenții prevăzuţi la lit. a) şi b).

Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

 1. a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
 2. b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
 3. c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Cuantumul burselor sociale nu poate fi mai mic decât cuantumul minim propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS), ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale, iar cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituţia de învăţământ respectivă. Cuantumul bursei sociale ocazionale trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale. Pentru anul universitar 2016-2017, CNFIS a stabilit un cuantum minim pentru burse de 578 de lei/lună. Astfel, ținând cont de aceste prevederi, începând cu luna martie 2017, nicio bursă acordată de universitățile din România nu poate fi mai mică de 578 de lei/lună!

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:

 1. a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 8. h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 9. i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor’concentraţi sau mobilizaţi;
 10. j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă ’a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 11. k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 12. l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:

 1. a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru;
 2. b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
 4. d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din prezentul ordin.

Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei universităţi/facultăţi cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora. Procedura de acordare a burselor va include prevederi speciale privind modalitatea de contestaţie, perioada pentru depunerea acestora şi responsabilul de rezolvarea contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire al burselor. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru ajutor social, universităţile vor sesiza organele de anchetă competente şi vor proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master.

Așa cum prevede și Legea Educației Naționale nr. 1/2011, dar și prezentul ordin, studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi în același timp şi orice alt tip de bursă reglementat.

Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

Instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică propria metodologie de acordare a burselor care va conține criterii specifice pentru fiecare tip de bursă, în conformitate cu criteriile generale stabilite de prezentul ordin, și își stabilesc propriile cuantumuri pentru fiecare tip de bursă, respectând prevederile prezentului ordin, cu aprobarea Senatului universitar, în urma consultării cu reprezentanţii studenţilor şi organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite.

Reamintim și faptul că, în urma demersurilor ANOSR, în anul 2016 s-a obținut creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, cu 20,29% față de anul precedent (de la 69 la 83 de lei/lună/student bugetat), iar apoi în anul 2017 s-a obținut o creștere cu încă 142,16% a fondului de burse față de anul precedent (de la 83 la 201 lei/lună/student bugetat), totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de anul 2015.

Așadar, în această lună, fiecare universitate, în urma consultării cu organizațiile studențești și reprezentanții studenților, va trebui să își adopte noua metodologie pentru acordarea burselor studențești și să stabilească noile cuantumuri ale acestora, în conformitate cu prevederile menționate mai sus!

Share.

Leave A Reply