Statut ANOSR

Actualizat – Noiembrie 2014

 

Statutul

Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România

 

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Art. 1. (1) Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România denumită generic: ANOSR.

(2)   ANOSR este o asociație studențească la nivel național, de tip federativ, ce reunește organizații studențești din România, înființată în baza Legii nr. 21/1924, nepartinică și independentă.

(3) ANOSR acționează ca o interfață informațională și decizională între nivelul local reprezentat de organizațiile membre și nivelul național, reprezentat de actorii centrali ai mediului educațional din România, precum și între nivelul național și nivelul internațional.

(4) Conform OG nr. 26/2000, completată prin OG nr. 37/2003, ANOSR se constituie ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

 

Art. 2.  Sediul ANOSR este Str. Calea Plevnei, Nr. 61, Etaj 1, sala 13, Sector 1, București.

 

Capitolul II

Principii, scop și obiective

Art. 3.

1. Principiul LIBERTĂȚII

Întrucât libertatea este un drept fundamental al ființei umane, ANOSR apără libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulație a persoanelor și informațiilor, libertatea  opțiunilor politice, religioase etc.

 

2. Principiul DEMOCRAȚIEI

ANOSR militează pentru apărarea democrației, pentru asigurarea dreptului studenților de a participa în guvernanța comunității academice și a societății ca parte integrantă a acesteia, a dreptului de exprimare și susținere a principiilor și a opiniilor proprii, prin mijloace  democratice. ANOSR susține implicarea studenților ca parteneri egali în procesul decizional, la nivel local, național și internațional.

3. Principiul LEGITIMITĂȚII și REPREZENTATIVITĂȚII

ANOSR susține reprezentarea legitimă a studenților, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă a nevoilor reale ale studenților. ANOSR consideră că politicile promovate trebuie să reflecte diversitatea populației studențești din România. Mai mult, ANOSR luptă pentru ca populația studenților la toate nivelurile să reflecte diversitatea populației române.

 

4. Principiul DESCHIDERII

ANOSR promovează un acces cât mai larg atât la nivelul federației cât și la nivelul organizațiilor studențești în termeni de diferențe economice și sociale, rasă, orientare sexuală, gen, credințe religioase, dizabilități sau orice fel de particularitate individuală care poate limita accesul.

 

5. Principiul TRANSPARENȚEI

ANOSR se bazează pe transparență atât în decizii cât și în întreaga activitate desfășurată.

 

6. Principiul INDEPENDENȚEI

ANOSR susține independența mișcării studențești față de orice influență în reprezentare și în procesul decizional democratic din partea structurilor cu care interacționează.

 

7. Principiul NON-PARTIZANATULUI

ANOSR nu se asociază cu nicio ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine civică responsabilă și susținând dreptul membrilor săi la opțiuni ideologice proprii.

 

8. Principiul COMPETENȚEI

ANOSR consideră că selecția în orice activitate precum și constituirea ierarhiilor socio-profesionale trebuie să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea  profesională și conduita morală.

 

9. Principiul LEGALITĂȚII

ANOSR susține necesitatea organizării vieții societății și, implicit, a vieții universitare, în conformitate cu legile țării și în convergență cu ideile cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

 

10. Principiul UNITĂȚII

ANOSR promovează principiul unității în organizare și acțiune, acesta fiind singurul mod prin care se poate asigura susținerea intereselor globale ale studențimii române precum și participarea eficientă a studenților la rezolvarea problemelor specifice societății civile.

11. Principiul NON-VIOLENȚEI

ANOSR refuză și condamnă atitudinile violente susținând promovarea consecventă a  dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

 

12. Principiul CONTINUITĂȚII

ANOSR susține principiul continuității ca un garant al sprijinului reciproc între membrii actuali  și foștii membri, în susținerea efortului comun de promovare continuă a principiilor și activităților ANOSR, în cadrul societății românești.

 

Art. 4. Scopul principal al ANOSR este de a reprezenta interesele comune ale studenților din România,de a apăra și promova drepturile și obligațiile studenților și de a stimula participarea acestora la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

 

Art. 5. ANOSR  își propune realizarea următoarelor obiective:

(1) reprezentarea tuturor studenților din România, indiferent de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică, în raport cu „actorii” centrali din mediul educațional românesc, prin mijloace specifice: acțiuni cu caracter social-sindical, educațional și proiecte de tineret;

(2) promovareași apărarea demnității și intereselor studenților din România, dezvoltarea autonomiei și autodeterminării universitare, participarea la elaborarea și îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației Învățământului Superior din România prin reprezentanți competenți, acționarea în apărarea libertăților democratice și drepturilor omului;

(3) organizarea acțiunilor de protest ale studenților în cazul încălcării legii sau interesului societății universitare și, în cazuri justificate, declararea grevei;

(4) mobilizarea resurselor instituțiilor, întreprinderilor, organismelor naționale și internaționale, guvernamentale și private pentru realizarea programelor și proiectelor adresate studenților din România;

(5) promovarea și reprezentarea intereselor absolvenților din România și sprijinirea acestora pentru integrarea în viața profesională;

(6) promovarea relațiilor de prietenie și de colaborare cu toate organizațiile similare din străinătate;

(7) realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-profesionale și de timp liber pentru studenți;

(8) identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenților din România și implicarea în soluționarea lor;

(9) promovarea de politici de recunoaștere a importanței rolului și locului studenților în cadrul societății.

Capitolul III

Membrii ANOSR

 

Art. 6. (1) Membrii ANOSR sunt organizații studențești cu caracter sindical și organizații studențești profesionale din țară, cu personalitate juridică proprie, care se aliniază la principiile ANOSR.

(2) Prin organizații studențești din țară, cu excepția membrilor asociați, se înțelege organizații care au cel puțin 75% din membri studenți și au ca scop apărarea și promovarea intereselor sociale, educaționale, civice și profesionale ale studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior din România.

 

Art. 7. În cadrul ANOSR există membri activi, membri candidați, membri asociați, membri suspendați și membri fondatori. Membrilor activi li se poate suspenda dreptul de vot sau se pot autosuspenda, devenind astfel membri suspendați, conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 

Art. 8. Statutul de membru fondator este unul onorific, fiind acordat organizațiilor studențești care au constituit federația.

 

Obținerea calității de membru candidat

Art. 9. (1) Orice organizație care îndeplinește prevederile  Art. 6 din prezentul Statut poate solicita obținerea calității de membru candidat ANOSR în contextul îndeplinirii criteriilor enunțate de Regulamentul de Organizare și Funcționare.

(2) În urma cererii de aderare, Adunarea Generală hotărăște cu majoritate simplă admiterea calității de membru candidat al ANOSR.

(3) În acordarea calității de membru candidat se va ține seama de criteriile specificate în Regulamentul de Organizare și Funcționare ANOSR.

 

Obținerea calității de membru cu drept de vot (membru activ)

Art. 10. (1) Pentru a-și schimba statutul de membru candidat și a deveni membru activ, o organizație trebuie să depună o cerere de schimbare a statutului către Adunarea Generală ANOSR. În urma depunerii cererii în cadrul Adunării Generale (la care organizația solicitantă va delega un reprezentant cu statut de invitat), se vor stabili procedurile de admitere, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare.

(2) Pot fi membri activi:

I.        organizațiile studențești reprezentative la nivel de facultate;

II.        organizațiile studențești reprezentative la nivel de universitate;

III.        organizațiile studențești reprezentantive ale minorităților și studenților etnici români din afara țării aflați la studii în România;

IV.        organizațiile studențești cu caracter profesional, cultural, sportiv sau artistic, legal constituite, care au drept scop dezvoltarea personală și profesională a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților.

 

Obținerea calității de membru asociat

Art. 11. Acordarea calității de membru asociat se face de către Adunarea Generală prin majoritate simplă, în urma primirii unei cereri, în cazul în care o structură nu îndeplinește condițiile prevăzute de Statutul ANOSR și de Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru a fi membru activ sau nu dorește acest lucru.

 

Drepturi și obligații

Art. 12. Membrii activi ANOSRsunt membrii cu drept de vot, reprezentați în Adunarea Generală.

(1) Membrii activi au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a participa activ la toate ședințele ANOSR (fie ele cu caracter deschis sau închis).
 2. dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale ANOSR.
 3. dreptul de a propune și de a participa la proiectele ANOSR.
 4. dreptul de a beneficia de baza materială ANOSR în vederea desfășurării unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR.
 5. dreptul de a fi informat lunar cu privire la activitățile ANOSR.
 6. dreptul de a se retrage din ANOSR.
 7. dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii ale membrilor.
 8. dreptul de a desemna cel mult uncandidat pentru funcțiile din BC.
 9. dreptul de a susține candidatul altei organizații membre ANOSR, asociat, candidat sau suspendat, pentru funcțiile din BC, cu asumarea răspunderii pentru activitatea acelui candidat.
 10. dreptul de a solicita prin cerere scrisă, argumentată, adresată Biroului de Conducere ANOSR, amânarea plății cotizației cu nu mai mult de un an.

(2) Membrii activi au următoarele obligații:

a)           obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală a ANOSR.

b)           obligația de a respecta Statutul ANOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare  adoptate de Adunarea Generală ANOSR.

c)           obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale.

d)           obligația de a răspunde solicitărilor BC, în termenul stabilit de acesta.

e)           obligația de a desemna un reprezentant care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR.

f)            obligația de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea Generală sau Biroul de Conducere.

g)           obligația de a nu acționa în numele ANOSR fără a avea un mandat scris în acest sens din partea acesteia, atâta timp cât acțiunea nu este parte din strategia ANOSR.

h)           obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR.

i)             obligația de a nu face parte din structuri active cu aceeași reprezentativitate.

j)             obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni sau poziții ale ANOSR.

k)           obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic.

l)             obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de conducere să nu ocupe funcții de conducere în partide politice.

m)         obligația de a informa din timp Biroul de Conducere cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru al ANOSR și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele federației.

n)           obligația de a achita cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală.

o)           obligația de a delega oameni informați la sesiunile Adunării Generale.

 

Art. 13. Membrii candidați și membrii suspendați sunt organizațiile a căror cerere de adeziune a fost aprobată de către Adunarea Generală ANOSR, respectiv organizațiile al căror statut de membru (activ, candidat sau asociat) a fost suspendat.

 

(1) Membrii candidați / Membrii suspendați au următoarele drepturi:

a)             dreptul de a participa activ la toate ședințele cu caracter deschis ale ANOSR.

b)             dreptul de a participa la ședințele închise la care se discută statutul lor, doar cu acceptul prealabil al Adunării Generale.

c)             dreptul de a propune și de a participa la proiectele ANOSR.

d)             dreptul de a beneficia de baza materială ANOSR în vederea unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR.

e)             dreptul de a fi informat lunar cu privire la activitățile ANOSR.

f)              dreptul de a-și retrage cererea de adeziune la ANOSR.

g)             dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii.

h)             dreptul de a solicita prin cerere scrisă, argumentată, adresată Biroului de Conducere ANOSR, amânarea plății cotizației cu nu mai mult de un an.

 

(2) Membrii candidați / Membrii suspendați au următoarele obligații:

a)             obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală ANOSR.

b)             obligația de a respecta Statutul ANOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare adoptate de Adunarea Generală ANOSR.

c)             obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale.

d)             obligația de a răspunde solicitărilor Biroului de Conducere, în  termenul stabilit de către acesta.

e)             obligația de a desemna un delegat care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR.

f)              obligația de a nu acționa în numele ANOSR fără a avea un mandat scris în acest sens din partea acesteia, atâta timp cât acțiunea nu este parte din strategia ANOSR.

g)             obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR.

h)             obligația de a nu face parte din structuri active cu aceeași reprezentativitate.

i)               obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni  sau poziții ale ANOSR.

j)               obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic.

k)             obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de conducere să nu ocupe funcții de conducere în partide politice.

l)               obligația de a achita cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală.

 

Art. 14. Membrii asociați ANOSR sunt membri fără drept de vot, care se asociază cu politicile, pozițiile și acțiunile ANOSR în vederea realizării scopului și obiectivelor acesteia.

(1) Membrii asociați au următoarele drepturi:

a)           dreptul de a participa activ la toate ședințele deschise ANOSR și cu titlu de observator la cele închise, în cazul în care primesc acordul Adunării Generale.

b)           dreptul de a propune și de a participa la proiectele ANOSR.

c)           dreptul de a beneficia de baza materială ANOSR în vederea unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR.

d)           dreptul de a fi informat lunar cu privire la activitățile ANOSR.

e)           dreptul de a se retrage din ANOSR.

f)            dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii.

g)           dreptul de a solicita prin cerere scrisă, argumentată, adresată Biroului de Conducere ANOSR, amânarea plății cotizației cu nu mai mult de un an.

 

 

(2) Membrii asociați au următoarele obligații:

a)           obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală ANOSR.

b)           obligația de a respecta Statutul ANOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare  adoptate de Adunarea Generală ANOSR.

c)           obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale.

d)           obligația de a răspunde solicitărilor BC, în termenul stabilit de acesta.

e)           obligația de a desemna un reprezentant care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR.

f)            obligația de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea Generală sau Biroul Conducere.

g)           obligația de a nu acționa în numele ANOSR fără a avea un mandat scris în acest sens din partea acesteia, atâta timp cât acțiunea nu este parte din strategia ANOSR.

h)           obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR.

i)             obligația de a nu face parte din structuri active cu aceeași reprezentativitate.

j)             obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni sau poziții ale ANOSR.

k)           obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic.

l)             obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de conducere să nu ocupe funcții de conducere în partide politice.

m)         obligația de a informa din timp Biroul de Conducere cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru al ANOSR și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele federației.

n)           obligația de a achita cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală.

 

 

Capitolul IV
Structura organizatorică

 

Art. 15. Organele de conducere, executive și de control ale ANOSRsunt:

a) Adunarea Generală;

b) Biroul de Conducere;

c) Cenzor.

 

Secțiunea 1
Adunarea Generală

 

Art. 16. Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, format din totalitatea membrilor cu drept de vot ANOSR.

 

Art. 17. (1) Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

a)           ia hotărâri de lucru, cu majoritate simplă;

b)           adoptă sau modifică Statutul ANOSR,cu majoritate absolută;

c)           adoptă sau modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANOSR, cu majoritate absolută;

d)           aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al ANOSR, cu majoritate absolută;

e)           alege sau revocă Președintele ANOSR, cu majoritate simplă;

f)            alege sau revocă membrii Biroului de Conducere, pe funcții, cu majoritate simplă;

g)           alege sau revocă membrii Comisiei de Cenzori, cu majoritate simplă;

h)           aprobă rapoartele de activitate și raportul financiar, cu majoritate simplă;

i)             aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori, cu majoritate simplă;

j)             acordă calitatea de membru candidat sau de membru asociat al ANOSR, cu majoritate simplă;

k)           acordă calitatea de membru cu drept de vot (activ) al ANOSR, cu majoritate absolută;

l)             hotărăște asupra sancționării membrilor ANOSR, cu majoritate simplă;

m)         hotărăște asupra excluderii membrilor ANOSR, cu majoritate absolută;

n)           stabilește cuantumul cotizațiilor membrilor ANOSR, cu majoritate simplă;

o)           ratifică afilierea  ANOSR la forurile și organismele internaționale studențești și de tineret, cu majoritate absolută;

p)           aprobă și amendează pozițiile și politicile ANOSR, cu majoritate simplă;

q)           stabilește strategia ANOSR pe termen scurt sau lung, cu majoritate simplă;

r)            stabilește planul de activitate pentru anul următor, cu majoritate simplă;

s)           dizolvă ANOSR  în condițiile prezentului Statut și ale legii, cu majoritate absolută.

 

(2) Adunarea Generală îndeplinește alte atribuții ce sunt de competența sa, în vederea bunei funcționări a ANOSR, în conformitate cu prevederile Statutului și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 

Art. 18. (1)Adunarea Generală se întrunește de două ori pe an în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea Biroului de Conducere, a Comisiei de Cenzori sau a cel puțin o treime din membrii ANOSR. Convocarea Adunării Generale în sesiuni ordinare se face cu cel puțin 20 de zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte și cuprinde ordinea de zi propusă, ora și locul de desfășurare.

(2) Sesiunea Adunării Generaleeste statutară în prezența unui cvorum reprezentând mai mult de jumătate din membrii săi activi, în cazul primei întruniri. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Biroul de conducere are obligația de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în cel mult 10 de zile de la data primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenți.

(3) Fiecare membru activ ANOSR este reprezentat de o persoană – membră în Consiliul Director al asociației respective, conform Legii Asociațiilor și Fundațiilor, delegată în scris de către organizația membră, având drept de semnătură și ștampilă, fiecare reprezentant având dreptul la vot din partea acelei organizații.

Fiecare membru activ are dreptul să fie reprezentat în Adunarea Generală de o singură persoană cu drept de vot.

 

Art. 19. (1) Adoptarea hotărârilor de lucru în cadrul Adunării Generale se face cu majoritate simplă. În caz de egalitate a voturilor exprimate, Președintele ANOSRhotărăște definitiv.

(2) Adoptarea sau modificarea Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare se hotărăște cu majoritate absolută.

(3) Dizolvarea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România se hotărăște cu majoritate absolută.

Art. 20. Alte norme de organizare și funcționare ale Adunării Generale sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

 

Sistemul decizional în Adunarea Generală ANOSR

 

 

Art. 21. Membrii activi ai ANOSR sunt organizații studențești reprezentative la nivel de universitate, organizații studențești reprezentative la nivel de facultate, organizații studențești reprezentative ale minorităților și ale studenților etnici români din afara țării aflați la studii în România, precum și organizații studențești profesionale.

 

Art. 22. Sistemul de vot în cadrul Adunării Generale este după cum urmează:

(1) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de universitate (și/sau centru universitar din cadrul unei universități, care nu se încadrează în situația extensiilor) votează în AG ANOSR cu un număr de 6 voturi dacă îndeplinesc concomitent următoarele criterii:

 1. Sunt organizații studențești legal constituite;
 2. Își asumă prin statutul propriu reprezentarea studenților la nivel de universitate;
 3. Sunt recunoscute formal de forurile universității ca reprezentant al studenților sau sunt recunoscute formal de cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
 4. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de universitate sau membru invitat permanent în structuri decizionale  (Senatul Universitar sau Consiliul de Administrație);
 5. Organizează alegerea studenților reprezentanți.

 

(2) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de facultate votează în AG ANOSR cu un număr de 2 voturi dacă îndeplinesc concomitet următoarele criterii:

 1. Sunt organizații studențești legal constituite;
 2. Își asumă prin statutul propriu reprezentarea studenților la nivel de facultate;
 3. Sunt recunoscute formal de forurile universității/facultății ca reprezentant al studenților sau sunt recunoscute formal de cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
 4. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de facultate sau membru invitat permanent în structuri decizionale  (Consiliul Facultății sau Biroul Consiliului);
 5. Organizează alegerea studenților reprezentanți la nivel de facultate.

 

(3) Organizațiile studențești reprezentative ale minorităților și studenților etnici români din afara țării aflați la studii în România votează în AG ANOSR cu un vot, dacă fac dovada prin statutul propriu că au drept scop reprezentarea acestor categorii de studenți.

(4) Organizațiile studențești profesionale votează în AG ANOSR cu un vot, dacă fac dovada prin statutul propriu că au drept scop dezvoltarea personală și profesională a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților.

(5) Îndeplinirea criteriilor se face prin depunerea la Secretariatul ANOSR a documentelor constatative după cum urmează:

 1. Actele juridice și contabile ale organizației;
 2. Cel puțin unul dintre documentele oficiale menționate anterior trebuie să facă referire nominal la organizația studențească al cărei drept de vot se ia în considerare.
 1. Statutul organizației;
 2. Documentul oficial al universității/facultății prin care organizația este recunoscută ca reprezentant al studenților sau documente justificative care demonstrează recunoașterea formală a cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
 3. Documentul oficial care atestă faptul că organizația deleagă membri de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de universitate/facultate sau membru invitat permanent în structuri decizionale;
 4. Documentul oficial sau procesele verbale de organizare a alegerilor studenților reprezentanți specifice nivelului de reprezentare;

(6) Validarea îndeplinirii criteriilor se face de către o comisie stabilită de Adunarea Generală, la fiecare ședință ordinară a AG ANOSR, conform ROF ANOSR.

(7) Dacă o organizație reprezentativă la nivel de universitate nu îndeplinește concomitent toate criteriile specifice acestui nivel, aceasta va avea un număr de 2 voturi până la momentul depunerii la Secretariatul ANOSR a acestor documente.

(8) Dacă o organizație reprezentativă la nivel de facultate nu îndeplinește concomitent toate criteriile specifice acestui nivel, aceasta va avea 1 vot până la momentul depunerii la Secretariatul ANOSR a acestor documente.

(9) Orice membru activ ANOSR poate solicita delegarea unei comisii de Vizită de Studiu altui membru activ pentru a constata îndeplinirea de facto a criteriilor specifice nivelului de reprezentare. Această delegare se decide de către Adunarea Generală cu majoritate simplă.

 

Secțiunea a 2-a

Biroul de Conducere

 

Art. 23. Biroul de Conducere este structura de conducere  a ANOSR, compus din 11 persoane, cu atribuții distincte, alese de către Adunarea Generală, după cum urmează:

 • Președinte
 • Secretar General
 • Vicepreședinte educațional
 • Vicepreședinte educațional
 • Vicepreședinte educațional
 • Vicepreședinte tineret
 • Vicepreședinte relații interne
 • Vicepreședinte dezvoltare organizațională
 • Vicepreședinte relații internaționale
 • Vicepreședinte relații publice
 • Vicepreședinte proiecte

 

(1) Alegerile pentru Biroul de Conducerese fac pe funcții, în următoarea ordine: Președinte, Secretar General,  Vicepreședinți.

(2) Mandatul Biroului de Conducere este de un an.

(3) În cadrul Biroului de Conduceretoți membrii trebuie să aibă statutul de student pe perioada mandatului.

(4) Președintele, Secretarul General și Vicepreședinții Biroului de Conducerenu pot deține funcții de conducere la orice nivel în cadrul unui partid politic sau în cadrul unei organizații de tineret a unui partid politic și nici nu pot lua poziții politice în mod public. De asemenea, aceștia nu pot fi angajați ai unei universități și nu pot fi președinte de ONG membru mai mult de o lună de la începerea mandatului.

 

Art. 24. (1) Biroul de Conducereare următoarele atribuții principale:

a)           coordonează activitatea ANOSR între două întruniri ale Adunării Generale;

b)           urmărește punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând decizii de lucru în acest sens, cu majoritate simplă;

c)           adoptă și pune în practică planul de activități în conformitate cu strategia adoptată de Adunarea Generală a ANOSR;

d)           propune spre adoptare sau modificare Statutul  ANOSR sau Regulamentul de Organizare și Funcționare;

e)           propune Adunării Generale excluderea membrilor ANOSR;

f)            avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al ANOSR;

g)           ratifică asocierea ANOSR cu alte persoane fizice sau juridice, cu majoritate absolută;

h)           aprobă înființarea unor structuri de reprezentare ale ANOSRîn țară sau străinătate, în condițiile legii;

i)             convoacă Adunarea Generală extraordinară ori de câte ori este necesar și stabilește ordinea de zi a acesteia;

j)             deleagă reprezentanții pentru diferite acțiuni ale ANOSR;

k)           stabilește și adoptă poziția ANOSR față de diferite evenimente;

l)             are obligația să consulte toți membrii activi ANOSR în deciziile privitoare la acțiunile de protest;

m)         poate suspenda unul din membrii ANOSR, până la următoarea ședință a Adunării Generale, în cazurile foarte grave în care se constată că acesta încalcă prezentul Statut și ROF-ul ANOSR, cu majoritate absolută de voturi;

n)           poate suspenda orice membru al Biroului de Conducere, cu majoritate absolută;

o)           poate decide cu majoritate absolută un interimat în cazul în care unul din membrii săi își anunță demisia sau este suspendat din BC;

p)           reprezintă ANOSR în raport cu terții;

q)           raportează Adunării Generale activitatea desfășurată;

r)            îndeplinește alte sarcini care decurg din hotărârile Adunării Generale sau din prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 

Art. 25. (1)Biroul de Conducere se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la cererea Președintelui ANOSR, a Comisiei de Cenzori sau a oricărui membru al BC – cu acordul majorității simple. Convocarea Biroului de Conducere în ședințe ordinare se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte și cuprinde ordinea de zi propusă, ora și locul de desfășurare.

(2) Ședința Biroului de Conducere este statutară în prezența a 2/3 din totalul membrilor săi aflați în funcție. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Președintele ANOSR are obligația de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă ședință, care să aibă loc în cel mult 14 zile de la data primei ședințe; această a doua ședință este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenți.

 

Art. 26. (1)În cadrul Biroului de Conducere, toți membrii au drept de vot egal.

(2)Deciziile de lucru ale Biroului de Conducerese adoptă cu majoritate simplă. În caz de egalitate de voturi, Președintele având votul decisiv.

 

Art. 27. Alte norme privind funcționarea și organizarea BC sunt prevăzute în cadrul ROF.

 

Secțiunea a 3-a

Comisia de Cenzori

 

Art. 28. (1) Comisia de Cenzori este formată din 1-3 persoane, în număr impar, conform hotărârii Adunării Generale.

(2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Biroului de Conducere.

(3) Comisia de Cenzoriare următoarele atribuții principale:

a)           verifică modul în care este administrat patrimoniul ANOSR;

b)           întocmește rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul și le prezintă Adunării Generale;

c)           oferă lămuriri, la cererea membrilor ANOSR, cu privire la interpretarea documentelor oficiale ANOSR, atât în timpul ședințelor AG ANOSR cât și între acestea;

d)           primește și analizează sesizări ale membrilor ANOSR cu privire la încălcarea documentelor oficiale ANOSR de către membrii BC ANOSR și oferă un răspuns în termen de 30 de zile, ce va fi prezentat și în cadrul următoarei ședințe al AG ANOSR;

e)           îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

(4) Comisia de Cenzori se întrunește semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.

(5) Membrii Comisiei de Cenzoriparticipă, de drept, la ședintele Biroului de Conducere, fără a avea drept de vot.

(6) Alte norme de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

 

Capitolul V
Sancțiuni

 

Art. 29.  Un membru al ANOSR poate fi exclus pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu majoritate absolută. Un membru ANOSR care a fost exclus poate fi reprimit după cel puțin un an de la data excluderii.

 

Art. 30. Dreptul de vot al unui membru activ se pierde în urma neplății cotizației, a nerespectării Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare ANOSR, sau ca urmare a neimplicării în activitățile ANOSR, prin decizia Adunării Generale.

 

Art. 31. Calitatea de membru al Adunării Generaleîncetează de drept în caz de retragere sau în cazul în care se constată apartenența la altă structură studențească de aceeași reprezentativitate.

 

Art. 32. (1) Calitatea de membru al Biroului de Conducereîncetează de drept, înainte de termen, în caz de demisie, revocare, condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau în alte cazuri excepționale.

 

 (2) Un membru al Biroului de Conducere poate fi revocat prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale ANOSR. Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate propunerea de revocare, membrii Biroului de Conducere pot decide suspendarea mandatului persoanei în cauză, cu majoritate absolută. Pe perioada suspendării unui membru al Biroului de Conducere, cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a Biroului de Conduceresă fie statutară se raportează la numărul membrilor în funcție.

 

Capitolul VI

Patrimoniul ANOSR

 

 

Art. 33. (1) Patrimoniul ANOSR se constituie din:

a)           contribuția inițială a membrilor săi (patrimoniul inițial);

b)           fonduri și bunuri dobândite în timpul funcționării sale;

c)           venituri realizate în condițiile legii și ale prezentului Statut.

 

 

(2) Veniturile ANOSR provin din:

a)           cotizațiile membrilor;

b)           dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

c)           dividendele societăților comerciale înființate de ANOSR;

d)           venituri realizate din activități economice directe;

e)           donații, sponsorizări sau legate;

f)            resurse obținute de la bugetele locale, ale autorităților județene/regionale, bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene;

g)           alte venituri prevăzute de lege.

(3) Patrimoniul ANOSR este administrat de către Biroul de Conducere, conform prevederilor prezentului Statut și dispozițiilor legale.

 

Capitolul VII

Dizolvarea și lichidarea

 

Art. 34. ANOSR se poate dizolva:

a)           de drept, conform legii;

b)           prin hotărârea instanței competente, conform legii;

c)           prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritate absolută din membrii săi.

 

Art. 35. (1) Lichidarea patrimoniului ANOSR se va face în condițiile prevăzute de lege.

(2) Patrimoniul rămas în urma lichidării va fi transmis, cu titlu gratuit, în mod egal, membrilor .

 

 

Capitolul VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 36. (1) Prin majoritate simplă, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate;

(2) Prin majoritate absolută, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a cel puțin două treimi din voturile valabil exprimate.

 

Art. 37. Membrii ANOSR nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acestuia sau să reprezinte ANOSR, fără aprobarea organelor de conducere ale acestuia.

 

Art. 38. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este adoptat de Adunarea Generală și poate fi modificat ori de câte ori Adunarea Generală va aproba acest lucru cu majoritate absolută.

(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare completează prevederile prezentului Statut cu alte norme de organizare și funcționare specifice.

 

Art. 39. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 40. Prezentul Statut are un număr de 18 pagini.