Amendamentele ANOSR asupra proiectului Legii bugetului de stat 2021: cu intervenții modeste nu avem cum să ajungem la 6%

0

Deși anul 2020 a fost marcat de o criză epidemiologică cu consecințe asupra majorității domeniilor de activitate din viața noastră și, implicit, anul 2021 presupune un efort financiar sporit pentru combaterea acestui fenomen și relansarea economică, educația nu este în centrul pachetului care să conducă la reformă, astfel cum ar trebui. Mai mult decât atât, ținând cont de asumările din Programul de guvernare 2020-2024 privind atingerea procentului de 6% din PIB pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare, Guvernul ar trebui să prezinte un plan multianual de creștere a investițiilor în educație, care să fie inclus în Strategia fiscal-bugetară. 

În cadrul Propunerilor privind Legea Bugetului de stat pentru anul 2021, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a venit cu o serie de propuneri relevante pentru îmbunătățirea calității vieții studenților, însă doar una (taberele studențești) dintre aceste propuneri se regăsește în Proiectul Bugetului de stat, deși impactul bugetar al principalelor solicitări punctuale este redus, în valoare de 359.122.677 lei sau 0,0321% din PIB.

În continuare, ANOSR a analizat Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 și a transmis amendamente punctuale care privesc:

  • transportul studenților;
  • fondul de burse studențești;
  • subvenția pentru cămine și cantine;
  • fondul pentru finanțarea activităților Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC);
  • fondul pentru subvenționarea Bibliotecilor Centrale Universitare;
  • dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți.

Primul amendament vizează dreptul studenților de a călători gratuit cu transportul feroviar, clasa a II-a. Această măsură este relevantă pentru studenți prin multitudinea de beneficii generate. Printre acestea regăsim creșterea echității în învățământul superior, facilitând accesul și finalizarea studiilor studenților din medii socio-economice defavorizate și creșterea mobilității studenților, atât pentru participarea la schimburile de experiență, cât și pentru participarea la diverse manifestări artistice, culturale, sportive sau științifice, organizate în diferite centre universitare. Alte beneficii indirecte pentru întreaga comunitate vizează impactul pozitiv al măsurii asupra mediului, facilitând politicile de promovare a acestui mijloc de transport și sprijinul CFR Călători, subfinanțată de ani de zile. ANOSR va milita la nivelul Parlamentului pentru admiterea oricărui amendament care îmbunătățește, din perspectiva studenților, facilitatea în forma modificată de Guvernul României. Poziția integrală pe acest subiect poate fi parcursă AICI.

Cel de-al doilea amendament vizează bursele studențești, ce reprezintă o măsură importantă de stimulare a rezultatelor academice și de sprijin a studenților din medii socio-economico defavorizate. Mai detaliat, amendamentul are rolul de a asigura fondurile necesare pentru creșterea cuantumului minim al unei burse de la 580 de lei la 700 de lei și pentru a acoperi creșterea burselor de care beneficiază bursierii statului român, etnici români de pretutindeni, al căror cuantum a rămas neschimbat din anul 2008 și reprezintă în medie aproximativ jumătate din bursele de care beneficiază studenții români.

Cel de-al treilea amendament propus atinge tema subvenției cămine-cantine. Aceasta reprezintă o formă de sprijin importantă pentru studenții căminizați întrucât acoperă o parte din cheltuielile căminelor și a cantinelor, asigurând astfel prețuri de cazare și masă mai accesibile pentru studenți. Deși aceasta a crescut în ultimii ani, creșterea este nesemnificativă raportat la realitățile economice actuale și, prin comparație, în 2020 subvenția acordată reprezintă doar 32,67% din valoarea indexată acordată în anul 2008.

Cel de-al patrulea amendament se referă la finanțarea Centrelor de Consiliere și Orientarea în Carieră. Scopul acestora este de a asigura dreptul studenților la consiliere în carieră și consiliere psihologică gratuită, însă în realitatea acestea prezintă lipsă de personal calificat și de dotări adecvate prin raportate la numărul de studenți deserviți, sunt insuficient finanțate și impactul activităților acestora este limitat, în ciuda micilor progrese din ultimii ani (1).

ANOSR a solicitat în cadrul campaniei „Educația la Guvernare!”, modificarea Metodologiei privind funcționarea CCOC-urilor, astfel încât să existe cel puțin 1 consilier de carieră sau psiholog la fiecare 500 de studenți și alocarea de resurse financiare corespunzătoare universităților pentru funcționarea CCOC prin subvenții cu destinație specială încadrate în finanțarea complementară, precum și instituirea unei subvenții pe student, iar amendamentul înaintat își propune acoperirea parțială a costurilor generate de implementarea acestor măsuri.

Următorul amendament vizează soluționarea situației privind accesul la resursele educaționale din cadrul Bibliotecilor Central Universitare. Legea Educației Naționale și Codul drepturilor și obligațiilor studentului stipulează dreptul studenților de acces gratuit la materialele bibliotecilor universitare și gratuitate la eliberarea actelor ce atestă statutul de student pentru accesul la bibliotecă. În cazul BCU-urilor, deși acestea se află în subordinea autorității care a adoptat Codul drepturilor și obligațiilor studentului, studenții se află în continuare în situația de a achita abonamentul sau legitimațiile de acces. Situația se poate remedia ușor, la momentul actual fiind doar necesară alocarea fondurilor de la bugetul de stat în acest sens.

Ultimul amendament a vizat Programul Național „Tabere Studențești”. ANOSR a demonstrat, prin taberele organizate, importanța acestor forme de sprijin pentru studenți, taberele fiind de asemenea una dintre principalele modalități de recompensare a performanței studenților din România. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2021 prevedea inițial 0 lei la acest capitol. Apreciem faptul că situația s-a remediat și proiectul asumat de Guvernul României prevede 9 milioane de lei pentru taberele studențești, cea mai mare valoare din ultimii ani.  Am semnalat faptul că, în ipoteza în care taberele nu pot fi organizate din cauza contextului pandemic, sumele trebuie să păstreze cât mai mult destinația inițială, fiind alocate către activități studențești. 

În final, solicităm o analiză atentă a impactului pe care neprioritizarea investițiilor în învățământul superior românesc o are asupra societății în ansamblul ei.

„Nu ne puteam aștepta la creșteri fabuloase la nivelul învățământului superior în cadrul economic actual. Cu toate acestea, dacă vrem într-adevăr o reformă a sistemului în vederea creșterii calității și a relevanței rezultatelor acestuia, este imperios să demonstrăm cel puțin un trend pozitiv pe toate prioritățile apte să producă schimbări de anvergură, aspect care nu se poate constata în actualul proiect de buget” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR. 

[i] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_EXP__custom_487309/default/table?lang=en

Share.

Leave A Reply